Terres tècnics elevats

Subministre i instal·lació de paviments terra tecnic elevat.

Aplicació en oficines dels terres tècnics elevats registrables:

Els terres tècnics elevats i registrables (per passar-hi tota mena de cablejat) acostumen a utilitzar-se en edificis d’oficines, ja que faciliten el cablejat inicial de les instal·lacions (tant elèctriques com de climatització, aigua, etc) als diferents lloc de treball, així com les posteriors modificacions, redistribucions, millores, reparacions i manteniment en la distribució d’aquests o la creació de nous llocs de treball sense necessitat de realitzar elevades despeses en obres.

Aquest tipus de sòls tècnics elevats registrables també permeten unificar alçades entre sòls d’obres a diferents cotes.

El terra s’instal·la elevat col·locant les plaques sobre pedestals que poden entramar-se, o no, amb travessers (segons l’alçària).

 

Avantatages del terre tècnic elevat registrable:

A banda de les esmentades anteriorment de facilitat d’accès al cablejat de les instal.lacions en qualsevol moment. També podem destar-ne d’altres com:

  • La solidessa: les rajoles disposen d’una rigidesa, que les fa capaces de suportar en qualsevol zona de la rajola càrregues pesades, tant dinàmiques com estàtiques.
  • L’estabilitat lateral: una de les principals avantatges d’aquests terra tècnic elevat i registrable és el seu ‘posicionament positiu’ que, mitjançant unes puntes d’ancoratge existents en els pedestals garanteix la posició de la base i impedeix desplaçaments laterals de la mateixa, fins i tot en el cas que la fila contigua de rajoles hagi estat totalment desmuntada.
  • L’aïllament acústic: la densitat dels materials utilitzats, el pes de les rajoles i l’adecuat ajust ament entre els seus components fan que la utilització d’aquest terra tècnic elevat registrable sigui tan silenciosa com un sòl d’obra.
  • L’estabilitat dimensional: les rajoles són intercanviables en qualsevol circumstància ja que els materials emprats són estables i permeten substituir unes peces per altres.
  • La varietat de producte: amb tres tipus de rajoles (unifix, freelay i stringered) i cadascuna d’elles pot fabricar, al seu torn, en tres nivells de registència (medium, heavy i extra-heavy).

Tipus d’acabats en els revestiments de terres tècnics elevats registrables:

Els materials amb els que es revesteixen les plaques o plafons d’aglomerat de fusta i el sulfat de calci, poden ser parquets sintètics, estratificats, linòleums, moquetes, parquets de fusta, pvc, ceràmics i metàl·lics, amb propietats antiestàtiques, ignífugues, etc

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search