Ignífug

 

Ignífugs: en la construcción de teatres, cinemes, dipòsits, etc., han de pendre’s precaucions especials contra el perill d’incendi. Al seleccionar els materials s’ha de donar preferència a aquells que tinguin major registència a l’acció del foc. Entre els utilitzats correntment en la construcció, poden reconeixer-s’hi els més registents a l’acció del foc dels que no ho són i fins i tot els que ho són mijanament, de forma molt senzilla, doncs la registència al foc és directament proporcional a la densitat del material.

 

Entre els materials ignífugs, hi han els fabricats amb fibres d’amiant, llana mineral, etc., i en forma de taules, blocs, totxos, cartons, tubs, ciments, etc.

Els materials ignífugs són utilitzats també per recobrir canonades i calderes amb la fianlitat de mantenir sense pèrdues les altes temperatures indispensables a la industria o per revestir interiorment forns i crisols.

El material ignífug per excel.lencia és actualment l’amiant, que provè de la descomposició en forns. D’ell n’existeixen dos tipus: l’anomenat Amphibol i el Chrysotile, ambdos amb alta proporció de sílici; el primer te gran proporció d’òxid fèrric que amb l’aire contingut en petites cel.les resulta altament incombustible. El segon te alta proporció de magnesi que li dona certa propietat lubricant.

Entre els productes fabricats amb amiant tenim:

El fibrociment. Un exemple de les indústries d’aquest material el tenim amb el Eternit, en xapes llises i acanalades. Les seves característiques són: de 4 mm de gruix, 1.20 a 2.50 m de llarg i 1.20 m d’ample. També es fabriquen imitant marbres de 1.20 por 2.50 m. poden tallar-se, clavar-se, llimar-se, etc.

Tela d’Amiant: te moltissims usos industrials. En construcció s’utilitza pels telons de teatres i cinemes i com aïllant del calor; elaborada amb el fil d’amiant en la seva preparació s’hi han combinat fibres vegetals o fils amb filferros metal.lics de coure, metall blanc o plom, segons el seu destí.

Cartro i paper d’amiant: es fabrica amb les fibres d’amiant i un aglomerant especial. Es un material fort i registent que te la suficient flexibilitat per la seva aplicació en els diversos usos comercials.

Els fabricats amb magnesi (Chrysotile), ja sigui en planxes, tubs, blocs o en pols, no han d’utilitzar-se per més de 260° C; els blocs són de 0.91 por 0.15 y 25 mm de gruix, i el seu pes 0.85 kg. El Superex registeix fins als 1040° C; entre les fibres porta agregat carbonat de magnesia o sílici diatomaci. Elss blocs són de las mateixes mides de l’anterior.

El paper es fabrica en varis gruixos; es proveeix en rotlles de 101.6 mm (40”) d’ample i des de 9.52 mm (3/8”) de gruix. S’utilitza el tipus pesat com base de la teulada asfàltica i sota teules i rajoles en la seva doble propietat d’ignífug i aïllant de calor.

Llana mineral: és un bon aïllant, absolutament incombustible i sense materia que pugui desintegrar-se. Es recomana per temperatures fins als 540° C. Es fabrica de fibra pura de pedra de calissa i argil.la. S’utilitza per reomplir parets buides i tabics divisoris dintre dels forns.

Vidre aïllant: el vidre filat en fibres llargues, brillants i de molt poc diàmetre resulta completament i

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search