Avís legal

CONDICIONS GENERALS DE L’US DEL LLOC WEB

DISPOSICIONS PRELIMINARS

Benvinguts al lloc web d’internet “www.decomat.com” – d’ara en
endavant LLOC WEB -, les presents condicions Generals regulen l’us del LLOC WEB
que DECORACIÓ DEPAVI, S.L. – d’ara en endavant DEPAVI- posa a la sev a
disposició com a usuari – d’ara en endavant USUARI/A- .

Les condicions generals d’us del LLOC WEB han de considerar-se
com un acord entre DEPAVI i l’USUARI/A.

Si utilitza el LLOC WEB en nom d’altri, l’obligat en primer
lloc serà la persona que s’obliga al compliment, però també restarà obligat al
compliment d’aquestes condicions la persona acceptant, sino coincideix amb la
persona obligada al compliment, en cas de que no sigui possible o sigui difícil
aconseguir el compliment per part de la persona obligada.

LI PREGEM LLEGEIXI DETINGUDAMENT LES CONDICIONS D’US ABANS
D’UTILITZAR AQUEST LLOC WEB.

NORMATIVA APLICABLE / RESPONSABILITATS DE DEPAVI I DE
L’USUARI:

La utilització del LLOC WEB, suposa l’acceptació plena per part
de l’USUARI/A de totes les Condicions Generals d’us del LLOC WEB vigents en cada
moment en que l’USUARI/A accedeixi al mateix, pel queSI aquest NO ESTÀ D’ACORD
AMB QUALSEVOL DE LES CONDICIONS I TERMES AQUÍ ESTABLERTS, LI EXHORTEM A QUE
S’ABSTINGUI A UTILITZAR DE CAP MANERA AQUEST LLOC WEB.

DEPAVI es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les
presents Condicions Generals d’us del LLOC WEB, així com qualsevol altra
condició general o particular, reglaments d’us, instruccions o avisos que
resultin d’apliació. Tanmateix DEPAVI es reserva el dret de suspendre,
interrompre o deixar d’operar el LLOC WEB en qualsevol moment.

COMPETENCIA

Els serveis oferts per DEPAVI es dirigeixen exclusivament a
USUARIS/ES residents a l’Estat Espanyol. Tots aquells USUARIS/ES (persones
físiques o jurídiques) residents o domiciliats en altres països de la Unió
Europea o fora de la Unió Europea hauran d’asegurar-se que l’accès i l’us del
LLOC WEB i/o del seu contingut els hi és permès de conformitat amb la seva
pròpia legislació. En qualsevol cas, l’accès i l’us del LLOC WEB per part d’un
USUARI/A que no compleixi amb el requeriment de residència a l’Estat Espanyol,
s’entendrà realitzat sota la seva exclusiva responsabilitat, essent el mateix
USUARI/A responsable de complir amb les lleis pertinents de la seva localitat
incloent sense limitar-se a aixó, les lleis i els reglaments d’exportació,
reexportació i importació d’altres països, exonerant a DEPAVI de qualsevol
responsabilitat en la mesura en que així ho permeti la legislació aplicable.

1. OBJECTE:

A travès del LLOC WEB, DEPAVI facilita als usuaris l’accès a
diversos continguts, informació i dades – d’are en endavant CONTINGUTS- posats a
disposició dels USUARIS/ES per DEPAVI o per tercers proveïdors de serveis i
continguts.

DEPAVI es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la
presentació, configuració i localització del LLOC WEB, així com els continguts i
les condicions necessàries per utilitzar-lo.

Dins dels esmentats continguts existeix un àrea d’accès
restringit a USUARIS/ES que s’hagin registrat prèviament -d’ara en endavant
USUARIS/ES REGISTRATS-, l’accès i ús dels quals queda subjecte a les condicions
previstes en l’apartat 3 del present document.Sense perjudici de que, en
l’actualitat, aquest servei tingui caràcter gratuït, DEPAVI conserva el dret a
fixar un preu, en el futur, per algun dels serveis existents o que puguin
crear-se.

2.CONDICIONS D’ACCÈS I UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB:

Accès i utilització del LLOC WEB:

L’USUARI/A reconeix i accepta que l’accès i l’us del LLOC WEB
i/o dels continguts inclosos en el mateix es dona lliure i conscientment, sota
la seva exclusiva responsabilitat. L’accès al LLOC WEB i/o continguts inclosos
en el mateix no implica cap tipus de garantia respecte a la idoneïtat del LLOC
WEB i/o del s continguts inclosos en el mateix per finalitats particulars o
específiques dels USUARIS/ES. DEPAVI podrà establir limitacions i/o condicions
addicionals per al us i/o accès al LLOC WEB i/o als continguts, les quals hauran
de ser observades pels USUARIS/ES en tot cas.

Us autoritzat del LLOC WEB i dels continguts/ Limitacions
d’us:

L’USUARI/A es compromet a fer us adecuat i lícit del LLOC WEB i
dels continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, les presents
condicions generals d’us del LLOC WEB, la moral i bones costumsgeneralment
acceptades i l’ordre públic. El LLOC WEB és per a us personal i no comercial.

Us no autoritzat del LLOC WEB i dels continguts/ Limitacions
d’us:

L’USUARI/A haurà d’abstendre’s, entre altres actuacions,
de:

a) Fer us no autoritzat o fraudolent del LLOC WEB i/o dels
continguts.

b) Accedir o intentar accedir a recursos o arees restringides
del LLOC WEB, sense complir les condicions exigides per l’esmentat
accès.

c) No es crearà un frame ni un border environment sobre el LLOC
WEB.

d) No es realitzaran manifestacions o indicacions falses,
inexactes o incorrectes sobre el LLOC WEB.

e) No es declararà ni es donarà a entendre que DEPAVI ha
supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o
anunciats en el LLOC WEB en el que s’estableixi el link.

f) La web on s’estableixi el link no contindrà cap marca, nom
comercial, ròtul d’establiment, denominació, logotip, eslogan o altres
distintiuspertanyents a DEPAVI i/o a tercers, sense autorització.

g) La web on s’estableixi el link no contindrà informacions o
continguts ilícits, contraris a la moral i bones cosums generalment accetades i
a l’ordre públic o contraris a qualsevol dret de tercers.

h) S’indicarà el nom correcte de la pàgina de DEPAVI en el
link.

i) DEPAVI es reserva el dret de modificar o ampliar aquestes
obligacions de manera general o en casos concrets, així com el dret a fixar un
preu per l’establiment del link amb caràcter previ a la concessió de
l’autorització.

j) L’establiment del linl no suposa en cap cas l’existència de
cap relació entre DEPAVI i el propietari i/o operador del web en el que es posi,
ni el coneixement, acceptació i/o aprovació per part de DEPAVI dels seus
continguts i/o serveis. DEPAVI en cap cas respondrà de les conseqüències que
puguin derivar-se de la introducció de links per part de tercers, ni dels
continguts, informació i/o serveis oferts en els llocs web en els que s’hagi
establert el link.

3.AREA D’ACCÈS RESTRINGIT:

Per accedir i utilitzar l’àrea d’accès restringit, els
USUARIS/ES hauran de registrar-se amb caràcter previ omplenant un formulari de
registre – d’ara en endavant FORMULARI – que apareixi en cada cas al LLOC
WEB.

DEPAVI es reserva el dret d’acceptar o rebutjar lliurement la
sol.licitut de registre de qualsevol usuari.

Les dades introduïdes pels USUARIS/ES en el FORMULARI hauran de
ser exactes, complets, legítims, vigents i verídics en tot moment, i seran
processats per DEPAVI en la forma indicada en la política de protecció de dades
personals
(www.decomat.com/cat/serveisigaranties/protecciódades.html).

Un cop rebut el FORMULARI, DEPAVI assignarà una clau personal
exclusiva per cada USUARI/A registrat.

Des del moment de l’assignació de la clau, l’USUARI/A podrà
accedir a l’àrea d’accès restringit i urilitzar els continguts en la forma
prevista en aquestes condicions generals d’us del LLOC WEB.

DEPAVI no respondrà dels danys i perjudicis causats per la
incorrecció, inexactitut o falsedat de les dades facilitades per l’USUARI/A en
el moment de registrar-se o que faciliti amb posterioritat.

Els USUARIS/ES registrats seran responsables en tot moment de
la custòdia de la seva clau d’accès, assumint en conseqüència qualsevol dany i
perjudici que pugui derivar-se del seu us indegut, així com de la cesió,
revelació o extraviament de la mateixa.

No obstant, vostè podria ser considerat responsable de tota
pèrdua soferta per DEPAVI o qualsevol altre part com a conseqüència del fet que
un altre USUARI/A utilitzi la seva clau. L’USUARI/A no podrà utilitzar cap conta
aliena en cap moment, sense el permís del titular de l’esmentada
conta.

A aquests efectes, l’accès a les àrees restringides i/o l’us
del contingut realitzat sota la clau d’un USUARI/A registrat s’entendran
realitzades per l’esmentat USUARI/A registrat, qui respondrà en tot cas de
l’anomenat accès i us.

Els USUARIS/ES registrats podran modificar en qualsevol moment
la seva clau exclusiva mitjançant sol.licitut dirigida a DEPAVI.

En cas d’oblit de la clau o de qualsevol altre circumstància
que suposi un risc d’accès i/o d’utilització per part de tercers no autoritzats,
els USUARIS/ES registrats hauran de comunicar-ho immediatament a DEPAVI amb la
finalitat de que aquesta procedeixi immediatament al bloqueig i substitució de
la mateixa.

4. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL E INTEL.LECTUAL:

Dret de propietat (Propietat) del LLOC WEB:

Tot el material contingut en el LLOC WEB és propietat
intel.lectual de DEPAVI. Totes les marques comercials, marques de servei i noms
comercials són propietat de DEPAVI, o de les seves subsidiaries o companyies
afiliades i/o tercers.

L’USUARI/A reconeix i accepta que tots els drets de propietat
industrial e intel.lectual sobre els continguts i/o qualsevol altres elements
insertats en el LLOC WEB (incloent-t’hi sense limitació marques, logotips, noms
comercials, textes, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, software,
codi font, diagrames de fluxe, presentació, audio i video) pertanyen a DEPAVI
i/o a tercers.

Dret d’utilització (Us autoritzat) del LLOC WEB i dels
continguts/Limitacions d’us:

En cap cas l’accès al LLOC WEB implica cap tipus de renúncia,
transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels esmentats drets, excepte
que s’estableixi expressament el contrari.

Les presents condicions generals d’us del LLOC WEB no otorguen
als USUARIS/ES cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció,
distribució o comunicació pública del LLOC WEB i/o dels seus continguts
diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre us o explotació de
qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expresa autorització específicament
otorgada a tal efecte per DEPAVI o el tercer titular dels drets
afectats.

DEPAVI autoritza als USUARIS/ES a utilitzar, visualitzar,
imprimir, descarregar i amagatzemar els continguts i/o els elements insertats en
el LLOC WEB exclusivament per al seu us personal, privat i no lucratiu; sempre
que en tot cas s’indiqui l’origen i/o autor dels mateixos i que, en el seu cas,
apareixi el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus
titulars.

Queda totalment prohibida la utilització de tals elements, la
seva reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o
lucratives, així com la seva modificació, alteració, o descompilació. Per
qualsevol altre us diferent dels expressament permesos, serà necessari obtindre
el consentiment previ per escrit del titular dels drets de que
estracti.

Avisos i procediments per fer reclamacions per violació de
copyright:

Qualsevol violació de copyright s’ha de notificar a DEPAVI, que
investigarà i pendrà les mesures oportunes.

S’haurà de enviar una notificació escrita de la demanda de
violació de copyriht a:

Proveïdor de servei: DECORACIÓ DEPAVI, S.L.

Direcció a la qual s’ha d’enviar la notificació:

C/. Pare Sallarès, 4 localC

08201 SABADELL

Num. de fax:+34.93.725.85.05

Direcció de correu electrònic:

Per tal que sigui efectiva la notificació ha de incloure el
següent:

a) Una signatura física o electrònica d’una persona autoritzada
per actuar en nom del propietari d’un dret exclusiu que hagi sigut suposadament
violat.

b) Identificació del treball protegit per copyright que s’alega
ha estat violat, o si una sola notificació inclou varis treballs protegits per
copyright de un sol lloc en línea, una llista representativa dels esmentats
treballs a tal lloc.

c) Identificació del material que s’alega ha estat violat o ha
estat subjecte d’activitat de violació i que ha de ser retirat o per al qual
l’accès ha de ser inhabilitat, a més d’informació raonable suficient per
permetre que el proveïdor de servei ubiqui el material.

d) Informació raonable suficient per permetre que el proveïdor
de servei es posi en contacte amb la part acusadora, tals com una direcció, un
número de telefon i, de ser disponible, una direcció de correu electrònic on es
pugui contactar a la part acusadora.

Política d’enviament d’idees no sol.licitades:

DEPAVI ni cap dels seus treballadors accepta ni considera idees
no sol.licitades.

Entre elles: idees per noves campanyes publicitaries, noves
promocions, nous productes o tecnologies, procesos, materials, plans de
comercialització o nous noms de productes.

Li preguem s’abstengui d’enviar qualsevol obra artística
original, mostres, demostracions, ni cap altre treball, no
sol.licitat

L’únic objectiu d’aquesta política és evitar malentesos o
disputes potencials quan els productes o estrategies de comercialització de
DEPAVI puguessin semblar similars a les ideees enviades a DEPAVI.

Si a pesar de la nostra petició dissuasiva, l’USUARI/A decideix
enviar-los, ha de quedar clar que DEPAVI no fa cap promesa de que les seves
idees i materials gaudiran de tractament confidencial ni patentat.

5. DRET DE PRIVACITAT:

DEPAVI respecta el seu dret a la privacitat. La política de
privacitat de DEPAVI es pot trobar a
www.depavi.com/cat/serveisigaranties/protecciodades.html. Al utilitzar el LLOC
WEB vostè accepta que les seves dades siguin processades per DEPAVI i accepta
així mateix les condicions de la política de privacitat de DEPAVI.

6. UTILITZACIÓ DE TECNOLOGIA COOKIE

l’USUARI/A reconeix i accepta que DEPAVI podrà utilitzar
cookies quan un USUARI navegui per el LLOC WEB. Les cookies de DEPAVI s’associen
únicament amb un USUARI/A anònim i el seu ordinador i no proporcionen
referències que permetin deduir les dades personals de l?USUARI/A.

L’USUARI/A podrà configurar el seu navegador perque notifiqui i
rebutgi la instal.lació de les cookies enviades per DEPAVI, sense que aixó
perjudiqui la possibilitat de l?USUARI/A d’accedir als continguts.

7. EXCLUSSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

Exclusió de garanties i de responsabilitat per el funcionament
del LLOC WEB:

DEPAVI no garanteix la disponibilitat i continuïtat del
funcionament del LLOC WEB o d’aquells altres llocs web amb els que s’hi hagi
establert un link. Tanmateix, DEPAVI no serà en cap cas responsable de qualsevol
dany i perjudici que pugui derivar-se de:

a) la falta de disponibilitat o accesibilitat al LLOC WEB o a
aquells altres llocs amb els que s’hagi establert un link.

b) La interrupció en el funcionament del LLOC WEB o errades
informàtiques, averies telefònioques, desconexions, retards o bloquejos causats
per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, en el sistema
d’internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del seu
funcionament

c) La falta d’idoneïtat del LLOC WEB per les necesitats
específiques dels USUARIS/ES

d) Altres danys que puguin ser causats per terceres persones
mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control de DEPAVI.

DEPAVI no serà en cap cas responsable de qualsevol dany i
perjudici de tota naturalesa que pugui derivar-se de la presència de virus u
altres elements que poden produir alteracions en els sistemes físics o lògics,
documents electrònics o fitxers dels usuaris.

DEPAVI adopta diverses mesures de protecció per protegir el
LLOC WEB i els continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant,
DEPAVI no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir accès al tipus
d’us del LLOC WEB que fa L’USUARI/A o les condicions, característiques i
circumstàncies en les quals es realitza l’esmentat us. EN conseqüència , DEPAVI
no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de
l’esmentat accès no autoritzat.

Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització
del LLOC WEB:

DEPAVI no es farà responsable en cap cas de l’us que els
USUARIS/ES i/o tercers puguin fer del LLOC WEB o dels continguts, ni dels danys
i perjudicis que puguin derivar-se del mateix.

Exclusió de garanties i de responsabilitat pels
continguts:

DEPAVI no edita els continguts de tercers publicats en el LLOC
WEB i en conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de la licitut,
fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitut, exhaustivitat i actualitat d’aquests
continguits.

DEPAVI no serà en cap cas responsable de qualsevol dany i
perjudici que pugui derivar-se de:

a) la falta de licitut, fiabilitat, utilitat, veracitat,
exactitut, exhaustivitat, i/o actualitat dels continguts originats per
tercers.

b) La inadecuació per a qualsevol propòsit i la defraudació de
les expectatives generades pels continguts.

c) Decisions o accions preses o evitades per part de l’USUARI/A
confiant en la informació o dades facilitades o proporcionades en els
continguts, incloent-t’hi sense limitació la pèrdua de beneficis u oportunitats
empresarials.

Exclusió de garanties i de responsabilitat en relació amb els
links:

El LLOC WEB posa a disposició del USUARIS/ES dispositius
tècnics d’enllaç, directoris i eines de búsqueda que permeten als USUARIS/ES
accedir a pàgines i/o llocs web pertanyents a i/o gestionats per
tercers.

DEPAVI comprova el contingut existent en les esmentades pàgines
en el moment que estableix un link a les mateixes i ho fa amb la creençá de bona
fe de que tals continguts cumpleixen la legislació aplicable. No obstant, en cap
cas, DEPAVI es fa responsable, aprova, ni fa propis els productes, serveis,
continguts, informació, dades, arxius i qualsevol clase de material existent en
tals pàgines web i no controla ni es fa responsable, aprova o fa propies les
succesives modificacions dels esmentats materials. En el cas de que així ho
estimi oportú o li sigui requerit per ordre judicial o administrativa, DEPAVI
remourà els enllaços a aquelles pàgines web que infringeixin la legislació
aplicable i/o lesionin els drets de tercers.

8. ACCIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:

DEPAVI es reserva el dret a exercir quantes accions estiguin
disponibles en dret per exigir les responsabilitats quees derivin del
incumpliment de qualsevol de les disposicions d’aquestes condicions generals
d’us del LLOC WEB per part de l’USUARI/A.

9.NULITAT PARCIAL

La declaració de qualsevol d’aquestes condicions generals com
nula, invàlida o ineficaç no afectarà a la validesa o eficàcia de les restants,
que seguiran essent vinculants entre les parts.

La renúncia per qualsevol de les parts a exigir en un moment
donat el cumpliment d’una qualsevol de les condicions generals aquí estipulades
no implicarà una renúncia amb caràcter general al cumpliment d’una altre
condició o condicions, ni crearà un dret adquirit per l’altre part.

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Indemnització:

L’USUARI es compromet a indemnitzar, defendre i lliurar a
DEPAVI, de tota reclamació o demanda, incloen-t’hi els honoraris raonables
d’advocats, fet per un tercer com a conseqüència o derivat dels seus enviaments,
el seu us del LLOC WEB, incloent-t’hi l’us per part del seus empleats, la seva
conexió al LLOC WEB, la violació de les seves condicions d’us, o la violació de
qualsevol dret d’un tercer.

Llei aplicable:

La prestació del servei del LLOC WEB i de les presents
condicions generals d’us del LLOC WEB es regeixen per la llei
espanyola.

Si DEPAVI opta per no fer valer el seu dret o per no aplicar
alguna disposició de les condicions generals d’us del LLOC WEB, no significa que
renunciï a exercir tal dret ni a aplicaar les esmentades condicions
generals.

Si algun tribunal de jurisdicció competent troba que alguna
disposició de les condicions generals d’us no és vàlida, queda entès no obstant
que les parts convenen en que el tribunal ha d’enfatitzar a fer realitat les
intencions de les parts segons lo disposat, i les altres disposicions de les
condicions generals d’us romandran absolutament vigents.

A pesar del que qualsevol llei digui, qualsevol reclamació o
motiu d’acció que es desprengui de l’us del LLOC WEB o estigui relacionat amb el
mateix o amb les condicions d’us, haurà de presentar-se com a màxim un anys
després de succeïda la reclamació o el motiu d’acció o bé haurà de ser prohibit
per sempre.

Els títols de les seccions que composen les condicions d’us són
utilitzats per conveniència i no gaudeixen de pes legal o
contractual.

Jurisdicció aplicable:

En la mesura en que així ho permeti la llei, les parts, amb
renúncia expresa a qualsevol altre fur que pugui correspondre’ls-hi, acorden
sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Sabadell.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search